За мене


Дипломиран и овластен судски преведувач
и толкувач по македонски јазик

  • Студии на Универзитетот „Кирил и Методиј„ во Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески„  на катедрата за германски јазик и литература, преведувачка насока (1993- 1997)
  • Назначување за овластен судски преведувач за македонски јазик од страна на Вишиот покраински суд во Келн (2001)
  • Назначување за овластен судски преведувач за македонски јазик од страна на Вишиот покраински суд во Кобленц (2010)
  • Вработена во Одделението на Амбасадата на Република Македонија во Бон (2000-2007 и 2013-2018)

 

Copyright © 2018 Violeta Lehmler